كلينيك ترك اعتياد مهر آيين

كلينيك ترك اعتياد مهر آيين

با مديريت دكتر آرش رضايي

بيماري اعتياد

بيماري اعتياد

چگونه با يك بيمار مبتلا به اعتياد برخورد كنيم؟

روان درماني

روان درماني

تشكيل كلاسهاي گروه درماني با همراهي بيمار و خانواده

  • كلينيك ترك اعتياد مهر آيين

    كلينيك ترك اعتياد مهر آيين

  • بيماري اعتياد

    بيماري اعتياد

  • روان درماني

    روان درماني

درمان نگهدارنده در ايران - آمار

درمان نگهدارنده

 

درمان نگهدارنده در ايران - چالشها و فرصتها

كاري از :  دكتر آذرخش مكري

             دانشگاه علوم پزشكي تهران

             مركز ملي مطالعات اعتياد

 

دانلود

 

 

درمان نگهدارنده با متادون

درمان نگهدارنده با متادون

 

كتاب درمان نگهدارنده با متادون - راهنماي مراجعان ترجمه اي است از Client's Guide to MMT-High 

 

اين كتاب توسط مركز ملي مطالعات اعتياد تهيه و آماده چاپ شده كه در آن توضيحات كاملي در مورد درمان و موضوعات مختلف آن با استفاده از متادون داده شده است كه خواندن آن را به تمام درمان گران و درمان جويان توصيه مي كنيم

 

 

نحوه انتخاب درمان نگهدارنده در بيماران

نحوه انتخاب درمان نگهدارنده در بيماران

 

متادون يا بوپرونورفين؟

 

كدام يك را استفاده كنيم؟

 

 

 

عوامل زيادي در انتخاب نوع درمان بيماران دخيل مي باشد از جمله ... و

ده نكته در مورد درمان

ده نكته در مورد درمان

 

 

 

ده نكته در مورد درمان 

مرور ده نكته اساسي در مورد زير ساختهاي عصبي درمان هاي دارويي و غير دارويي اعتياد

هدف گذاري براي يافتن درمانهاي موثرتر براي بيماري اعتياد

 

 تحقيقي از دكتر حامد اختياري عضو هيئت علمي پژوهشكده علوم شناختي